DRG Grouper PRE NEMOCNICE

Nemocnice môžu využiť cenné informácie z DRG klasifikácie pre efektívnejší manažment, ktorý je pri objeme finančných prostriedkov v zdravotníctve nevyhnutný. Prechod na nový systém financovania je pre ne pri poznaní rizík dopadov jednoduchší a vďaka klasifikácii môžu nemocnice fungovať efektívnejšie a náklady za nemocničnú starostlivosť sú uhrádzané spravodlivejšie.

Funkcionalita
Klasifikácia hospitalizačných prípadov podľa SK-DRG.
Zaraďovanie nemocničných prípadov do DRG skupín cez webový formulár.

Benefity
Výška úhrady zohľadňuje náročnosť liečby pacienta.

TYTO

Nadstavbový modul TYTO zjednodušuje proces vykazovania potrebných údajov bez vysokej administratívnej záťaže lekára. Na základe existujúcich údajov v informačnom systéme vyhodnocuje TYTO správnosť vykázaných údajov a v reálnom čase upozorní lekára na nezrovnalosti a prípadné chyby. V prípade identifikácie chýb, ponúka TYTO lekárovi aj riešenie na opravu.

Funkcionalita
Modul zvyšuje kvalitu vykazovania nemocničných prípadov. Zbiera relevantné informácie z nemocničných informačných systémov. Navrhuje kódy diagnóz a výkonov na základe zozbieraných údajov.

Benefity
Modul zvyšuje kvalitu vykazovaných dát a tým predchádza potenciálnym stratám z príjmov. Ponúka prehľadný systém, ktorý odporučí lekárovi zvolenie správnej diagnózy alebo výkonu.

SURNIA

SURNIA je analytický nadstavbový modul, ktorý nemocnici ponúka prehľad o počte a náročnosti liečby pacientov, kvalite vykazovania a finančných dopadoch zavedenia systému DRG. SURNIA v nemocnici nahrádza analytické oddelenie a všetky výstupy ponúka v prehľadných grafoch a tabuľkách.

Funkcionalita
Modul ponúka prehľady z klasifikácie nemocničných prípadov.
Prehľady chybovosti vykazovania nemocničných prípadov.
Porovnanie úhrad pred a po implementácii systému DRG.
Porovnanie nákladov a výnosov v DRG systéme.

Benefity
Porovnanie výsledkov nemocnice s referenciou voči všetkým nemocniciam v SR alebo voči nemocnici podobného typu (napr. fakultné)
a/alebo v čase (analyzuje vývoj podľa mesiacov).
Ponúka logické priradenie nákladov na hospitalizáciu podľa definície nemocničného prípadu.
Ponúka spätnú analýzu vykázanej základnej starostlivosti a porovnanie nákladovosti.

NESASIO

Nadstavbový modul NESASIO je zameraný na sledovanie finančnej náročnosti jednotlivých prípadov a umožňuje tak nemocnici porovnávať náklady a výnosy na jednotlivé skupiny pacientov. Tým je možné identifikovať oblasti s nízkou efektívnosťou.

Funkcionalita
Modul umožňuje výpočet nákladov spojených s prípadom pacienta podľa metodiky ÚDZS.

Benefity
Modul ponúka prehľady finančnej náročnosti nemocničných prípadov. Umožňuje vyhodnotenie nákladov a výnosov.